กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพร แสงแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรรรณิกา นุ่มเกลี้ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิภารัตน์ พลอยงาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3