กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพิมพร แสนแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิภารัตน์ พลอยงาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2