กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรรรณิกา นุ่มเกลี้ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสานิกา แซ่พาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1