กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพร แสนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิภารัตน์ พลอยงาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3