กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพร แสนแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2