พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.       ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

3.       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.       ส่งเสริมชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นเครือข่ายทางการศึกษา

 

เป้าหมาย

1.    ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

3.    ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.    ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นเครือข่ายทางการศึกษา