ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม โดย
นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้นได้ติดต่อประสานงาน กับนายสมจิต ทิพย์พิมพ์วงศ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เขต ๑ เพื่อขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาขา โดยมีนายบุญมี บุญเกิด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกอง พร้อมด้วยชาวบ้านหนองกอง ได้ช่วยสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๓ ห้องเรียน โดยมีครูจากโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ผลัดเปลี่ยนมาทำการสอน

พ.ศ. ๒๕๓๕ นายประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาเพื่อบริหารงานของโรงเรียนสาขา โดยใช้บุคลากรหลักจากโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

พ.ศ. ๒๕๓๖ จำนวนนักเรียนมีจำนวนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่มีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนนายรัศมี ภู่ทอง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม, นายประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์ นายพินิจ จันตาวงศ์ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา จึงได้ร่วมกันขอบริจาคที่ดินจากชาวบ้านหนองกองเพื่อใช้เป็นสถานที่แห่งใหม่ในการจัดตั้งโรงเรียน โดยได้รับริจาคจากชาวบ้านทั้งสิ้น ๖  แปลง เป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๓๘ ไร่ ๓ งาน โดยชาวบ้านหนองกองและหลวงพ่อนภดล นันทโน เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา ได้ร่วมกันจัดสร้างและบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและทำการย้ายสถานที่มายัง เลขที่ ๑ หมู่ ๑๘ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนหนองกองพิทยาคมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีจำนวนนักเรียน ๓๙๕ คน ครู ๕ คน โดยมีนายประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๓ นายพัฒนา ทรงประดิษฐ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ได้พัฒนาโรงเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ปกครองนักเรียนและพี่น้องประชาชน

พ.ศ. ๒๕๕๕-พ.ศ. ๒๕๖๐  นางเมตตา เมฆพินธุ์   ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
                พ.ศ. ๒๕๖๐- พ.ศ. ๒๕๖๒  นายบุญเลิศ  คำกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม
                 พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ.2564 นายสุรพงษ์  แสงแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
                 พ.ศ. ๒๕๖๔   นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน เป็นโรงเรียนสหศึกษา  ขนาดกลาง  จัดการศึกษาออกเป็น  ๒ ระดับคือ มัธยมศึกษาตอนต้น ๙ ห้องเรียน และ มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๖ ห้องเรียน