ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางเมตตา เมฆพินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :