ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราน 2539 ถึง 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนา ทรงประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2553 ถึง 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางเมตตา เมฆพินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2555 ถึง 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ คำกล่อม
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2560 ถึง 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ แสงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2562 ถึง 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2564 ถึง 2565