วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม

            ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา

“ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์”