กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภากร โฉมนาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวทิพลักษณ์ เมฆพินธุ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2