กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภากร โฉมนาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทิพลักษณ์ เมฆพินธุ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1