กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภากร โฉมนาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวทิพลักษณ์ เมฆพินธุ์