กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภากร โฉมนาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวทิพลักษณ์ เมฆพินธุ์