คณะผู้บริหาร

นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0844904051
อีเมล์ : Wihokphat@gmail.com

สิบโทรสุรกิตต์ สุวรรณเกษการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0885788180
อีเมล์ : surakit.suwanketkan@gmail.com