กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภูมิศักดิ์ คันธะชมพู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบัณฑิต จันทร์ภู่
ครู คศ.1

นางสาวอัญชัญ นาคนวล
ครู คศ.1