กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภูมิศักดิ์ คันธะชมพู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายบัณฑิต จันทร์ภู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2