กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัญชัญ นาคนวล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภูมิศักดิ์ คันธะชมพู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายบัณฑิต จันทร์ภู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1