กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบัณฑิต จันทร์ภู่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภูมิศักดิ์ คันธะชมพู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอัญชัญ นาคนวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1