กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภูมิศักดิ์ คันธะชมพู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวศิวภรณ์ กรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3