กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภูมิศักดิ์ คันธะชมพู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบัณฑิต จันทร์ภู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอัญชัญ นาคนวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1