กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐิติรัตน์ แสนทิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายศิริชัย เลี่ยมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1