กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุทธิดา ก้อนคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐิติรัตน์ แสนทิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายศิริชัย เลี่ยมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1