กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางฐิติรัตน์ แสนทิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายศิริชัย เลี่ยมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2