กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐิติรัตน์ แสนทิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายศิริชัย เลี่ยมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1