กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศิริชัย เลี่ยมทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐิติรัตน์ แสนทิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุทธิดา ก้อนคำ
ครู คศ.1