คณะผู้บริหาร

นายบุญเลิศ คำกล่อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา