กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชุมพล นันทวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเกษร อ่อนคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1