กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชุมพล นันทวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเกษร อ่อนคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3