กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเกษร อ่อนคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชุมพล นันทวงศ์
ครู คศ.1