ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ขาย 15 คน
หญิง 15 คน
รวม 30 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ขาย 16 คน
หญิง 14 คน
รวม 30 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ขาย 18 คน
หญิง 12 คน
รวม 30 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ขาย 11 คน
หญิง 17 คน
รวม 28 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ขาย 10 คน
หญิง 17 คน
รวม 27 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ขาย 18 คน
หญิง 12 คน
รวม 30 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ขาย 12 คน
หญิง 13 คน
รวม 25 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ขาย 16 คน
หญิง 10 คน
รวม 26 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ขาย 15 คน
หญิง 10 คน
รวม 25 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ขาย 8 คน
หญิง 15 คน
รวม 23 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ขาย 16 คน
หญิง 15 คน
รวม 31 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ขาย 13 คน
หญิง 14 คน
รวม 27 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ขาย 9 คน
หญิง 6 คน
รวม 15 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ขาย 5 คน
หญิง 16 คน
รวม 25 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ขาย 14 คน
หญิง 8 คน
รวม 22 คน