กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรรณนิภา แก้วลังกา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเสาวนีย์ ตาคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1