กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

จ่าสิบเอกสมร แก้วหล้า
ครู คศ.1

นางพรรณนิภา แก้วลังกา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางเสาวนีย์ ตาคำ
ครู คศ.1