กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพรรณนิภา แก้วลังกา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2