กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพรรณนิภา แก้วลังกา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2