กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทัศนัยน์ ทึงขำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกีรกร ศรเพียงออ
ครู คศ.2

นางสาวปัทมา บุญเจริญพงศ์
ครู คศ.2

นายยุทธนา ศรีสุวรรณ
ครู คศ.2

นางรัตนากร ศรีนากรุง
ครู คศ.1