กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัตนากร ศรีนากรุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกีรกร ศรเพียงออ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายทัศนัยน์ ทึงขำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปัทมา บุญเจริญพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1