กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทัศนัยน์ ทึงขำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกีรกร ศรเพียงออ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปัทมา บุญเจริญพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายยุทธนา ศรีสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางรัตนากร ศรีนากรุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2