กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัตนากร ศรีนากรุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเบนฤณ ชูภู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายทัศนัยน์ ทึงขำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปัทมา บุญเจริญพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางเสาวนีย์ ตาคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1