กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัตนากร ศรีนากรุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเบนฤณ ชูภู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปัทมา บุญเจริญพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางเสาวนีย์ ตาคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววรลักษณ์ ภู่เรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธันย์ชนก สีวิจี๋
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1