กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเรวดี จันทะคุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเลิศติศักดิ์ โฉมห่วง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางปัทมา แป้นพุดเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1