กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเรวดี จันทะคุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางปัทมา แป้นพุดเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายชลันธร คงอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2