กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเรวดี จันทะคุณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเลิศติศักดิ์ โฉมห่วง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางปัทมา แป้นพุดเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวยุพาวดี ศรีสำราญ
ครูอัตราจ้าง