กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเรวดี จันทะคุณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเลิศติศักดิ์ โฉมห่วง
พนักงานราชการ

นางปัทมา แป้นพุดเย็น
ครู คศ.3

นางสาวยุพาวดี ศรีสำราญ
ครูอัตราจ้าง