กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชลันธร คงอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางปัทมา แป้นพุดเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเรวดี จันทะคุณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1