กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเรวดี จันทะคุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเลิศติศักดิ์ โฉมห่วง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางปัทมา แป้นพุดเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1