คณะกรรมการสถานศึกษา
นายฤทธิรงค์ เปรมศรี
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายฉลาม มหาโพธิ์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางบัวไล ถาบุตร
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางสาวเกษร อ่อนคำ
กรรมการผู้แทนครู
นายบุญจันทร์ ฉลาดเอื้อ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางประสานสินธุ์ โมกมัน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายนิติพัฒน์ สร้อยเสนา
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
พระครูวัชรธรรมโกวิท (เจ้าอาวาสวัดเด่นแก้วพัฒนา)
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
นายไพรัชช์ โมกมัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายลั่นทม ภูมิโคกรัก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเฉลย เจีนรวาปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจันทร์ โล่ห์ทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมพงษ์ คำดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเพทาย มหาโพธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค
กรรมการและเลขานุการ