ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 26-28 ธันวาคม 2565  โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองกองพิทยาคม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และ ระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2565,23:08   อ่าน 160 ครั้ง