ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 18 พฤษจิกายน  2565 สิบโทสุรกิตติ์  สุวรรณเกษการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม  เป็นประธานในการ ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนและให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะ นำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน ต่อไป
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2565,19:18   อ่าน 97 ครั้ง