ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2565  โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ได้ทำกิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  เป็นการวัดระดับความรู้พื้นฐานของนักเรียนทุกคนเพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,21:37   อ่าน 2 ครั้ง