ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า ของกองลูกเสือโรงเรียนหนองกองพิทยาคม
กิกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า ของกองลูกเสือโรงเรียนหนองกองพิทยาคม   ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563  ณ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกเสือ เนตรนารี ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  จัดตั้งกองลูกเสือพิทักษ์ป่าและสร้างเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
 
—————————————————
ภาพ: นายบัณฑิต  จันทร์ภู่ 
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,11:24   อ่าน 23 ครั้ง