ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนหนองกองพิทยาคม และกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนหนองกองพิทยาคม  และกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ  ระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคม 2562   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีนิสัยรักการอ่านและรักการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาค้นคว้า
    นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระฯ  โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาการทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,19:56   อ่าน 51 ครั้ง