ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โรงเรียนหนองกองพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 146482
สื่อ DLIT ภาษาต่างประเทศ ม.1 146746
สื่อ DLIT ภาษาไทย ม.1 146414
สื่อ DLIT คณิต ม.1 146523
สื่อ DLIT การงาน ม.1 146385