ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสาขาของโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม โดย
นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้นได้ติดต่อประสานงาน กับนายสมจิต ทิพย์พิมพ์วงศ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เขต ๑ เพื่อขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาขา โดยมีนายบุญมี บุญเกิด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกอง พร้อมด้วยชาวบ้านหนองกอง ได้ช่วยสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๓ ห้องเรียน โดยมีครูจากโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ผลัดเปลี่ยนมาทำการสอน

พ.ศ. ๒๕๓๕ นายประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาเพื่อบริหารงานของโรงเรียนสาขา โดยใช้บุคลากรหลักจากโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

พ.ศ. ๒๕๓๖ จำนวนนักเรียนมีจำนวนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่มีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนนายรัศมี ภู่ทอง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม, นายประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์ นายพินิจ จันตาวงศ์อาจารย์ใหญ่และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา จึงได้ร่วมกันขอบริจาคที่ดินจากชาวบ้านหนองกองเพื่อใช้เป็นสถานที่แห่งใหม่ในการจัดตั้งโรงเรียน โดยได้รับริจาคจากชาวบ้านทั้งสิ้น ๖  แปลง เป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๓๘ ไร่ ๓ งาน โดยชาวบ้านหนองกองและหลวงพ่อนภดล นันทโน เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา ได้ร่วมกันจัดสร้างและบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและทำการย้ายสถานที่มายัง เลขที่ ๑ หมู่ ๑๘ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนหนองกองพิทยาคมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีจำนวนนักเรียน ๓๙๕ คน ครู ๕ คน โดยมีนายประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๓ นายพัฒนา ทรงประดิษฐ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ได้พัฒนาโรงเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ปกครองนักเรียนและพี่น้องประชาชน

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปัจจุบัน)  นางเมตตา เมฆพินธุ์   ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   เป็นโรงเรียนสหศึกษา  ขนาดกลาง มีข้าราชการครู  ๒๐ คน พนักงานราชการ ๔  คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน   จัดการศึกษาออกเป็น  ๒ ระดับคือ มัธยมศึกษาตอนต้น ๘ ห้องเรียน และ มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๗ ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๔๕๘ คน