ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 มิ.ย. 57 ทอดผ้าป่าวัดหนองกอง

ณ วัดหนองกอง แต่งกายสุภาพ วัดหนองกอง